மூடுக

புள்ளிவிவர அறிக்கை

Filter Document category wise

வடிகட்டி

புள்ளிவிவர அறிக்கை
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2022 – 2023 20/01/2024 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2021 – 2022 22/12/2022 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2020 – 2021 17/02/2022 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2019 – 2020 10/12/2020 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் அறிக்கை 2018- 2019 14/01/2020 பார்க்க (9 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2018 06/03/2019 பார்க்க (10 MB)
மாவட்ட விவரம் 2017 01/06/2017 பார்க்க (5 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2017 10/04/2018 பார்க்க (6 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2016 08/04/2018 பார்க்க (10 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2015 09/04/2018 பார்க்க (6 MB)