மூடுக

வேட்பாளர்களின் சொத்து விபரங்கள்

வேட்பாளர்களின் சொத்து விபரங்கள்

 

1. சட்டமன்ற தேர்தல் – 2006

http://www.elections.tn.gov.in/ECI/Affidavits/S22/SE/ACList.htm

 

2. பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2009

http://elections.tn.gov.in/Web/ECI/Affidavits/S22/GE/39/PC39CANDIDATE.htm

 

3. சட்டமன்ற தேர்தல் – 2011

http://elections.tn.gov.in/Web/TNLA2011_AFFIDAVITS.htm

 

4. பாராளுமன்ற தேர்தல் – 2014

http://elections.tn.gov.in/AFFIDAVITS2014/PC39.aspx