மூடுக

வாக்குச்சாவடி பட்டியல் – 2021

வாக்குச்சாவடி பட்டியல் – 2021

வ.எண்

சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர் – வாக்குச்சாவடி பட்டியல்

1 229 – கன்னியாகுமரி வாக்குச்சாவடிகள்
2 230 – நாகர்கோவில் வாக்குச்சாவடிகள்
3 231 – குளச்சல் வாக்குச்சாவடிகள்
4 232 – பத்மநாபபுரம் வாக்குச்சாவடிகள்
5 233 – விளவங்கோடு வாக்குச்சாவடிகள்
6 234 – கிள்ளியூர் வாக்குச்சாவடிகள்