மூடுக

வளர்ச்சித் துறை

வ .எண் பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
1 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 9
2 கிராம ஊராட்சிகள் 95

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்(9):

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்(9):
வ .எண்  ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர்
1 அகஸ்தீஸ்வரம்
2 தோவாளை
3 இராஜாக்கமங்கலம்
4 குருந்தன்கோடு
5 தக்கலை
6 திருவட்டார்
7 கிள்ளியூர்
8 முஞ்சிறை
9 மேல்புறம்

கிராம ஊராட்சிகள் (95):

 

கிராம ஊராட்சிகள் (95)
வ .எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் கிராம ஊராட்சியின் பெயர்
1 அகஸ்தீஸ்வரம் இரவிபுதூர்
2 அகஸ்தீஸ்வரம் கோவளம்
3 அகஸ்தீஸ்வரம் குலசேகரபுரம்
4 அகஸ்தீஸ்வரம் கரும்பாட்டூர்
5 அகஸ்தீஸ்வரம் லீபுரம்
6 அகஸ்தீஸ்வரம் மகாராஜபுரம்
7 அகஸ்தீஸ்வரம் வடக்கு தாமரைகுளம்
8 அகஸ்தீஸ்வரம் நல்லூர்
9 அகஸ்தீஸ்வரம் பஞ்சலிங்கபுரம்
10 அகஸ்தீஸ்வரம் இராமபுரம்
11 அகஸ்தீஸ்வரம் சுவாமிதோப்பு
12 அகஸ்தீஸ்வரம் தேரேகால்புதூர்
13 தோவாளை அருமநல்லூர்
14 தோவாளை பீமநகரி
15 தோவாளை தெரிசனம்கோப்பு
16 தோவாளை ஈசாந்திமங்கலம்
17 தோவாளை செண்பகராமன் புதூர்
18 தோவாளை இறச்சகுளம்
19 தோவாளை ஞாலம்
20 தோவாளை காட்டுப்புதூர்
21 தோவாளை மாதவலாயம்
22 தோவாளை கடுக்கரை
23 தோவாளை சகாயநகர்
24 தோவாளை தடிக்காரன்கோணம்
25 தோவாளை தெள்ளாந்தி
26 தோவாளை திருப்பதிசாரம்
27 தோவாளை தோவாளை
28 தோவாளை திடல்
29 இராஜாக்கமங்கலம் ஆத்திக்காட்டுவிளை
30 இராஜாக்கமங்கலம் எள்ளுவிளை
31 இராஜாக்கமங்கலம் கேசவன்புத்தன் துறை
32 இராஜாக்கமங்கலம் கனியாகுளம்
33 இராஜாக்கமங்கலம் மேலகிருஷ்ணன் புதூர்
34 இராஜாக்கமங்கலம் மணக்குடி
35 இராஜாக்கமங்கலம் புத்தேரி
36 இராஜாக்கமங்கலம் பறக்கை
37 இராஜாக்கமங்கலம் பள்ளம்துறை
38 இராஜாக்கமங்கலம் இராஜாக்கமங்கலம்
39 இராஜாக்கமங்கலம் மேலசங்கரன் குழி
40 இராஜாக்கமங்கலம் தர்மபுரம்
41 குருந்தன்கோடு கக்கோட்டுதலை
42 குருந்தன்கோடு கட்டிமாங்கோடு
43 குருந்தன்கோடு குருந்தன்கோடு
44 குருந்தன்கோடு முட்டம்
45 குருந்தன்கோடு நெட்டாங்கோடு
46 குருந்தன்கோடு சைமன் காலனி
47 குருந்தன்கோடு தலக்குளம்
48 குருந்தன்கோடு தென்கரை
49 குருந்தன்கோடு வெள்ளிசந்தை
50 தக்கலை கல்குறிச்சி
51 தக்கலை அத்திவிளை
52 தக்கலை சடையமங்கலம்
53 தக்கலை முத்தலக்குறிச்சி
54 தக்கலை மருதூர்குறிச்சி
55 தக்கலை நுள்ளிவிளை
56 தக்கலை திக்கணங்கோடு
57 திருவட்டார் அயக்கோடு
58 திருவட்டார் அருவிக்கரை
59 திருவட்டார் பாலமோர்
60 திருவட்டார் செறுகோல்
61 திருவட்டார் சுருளகோடு
62 திருவட்டார் கண்ணனூர்
63 திருவட்டார் குமரன்குடி
64 திருவட்டார் ஏற்றக்கோடு
65 திருவட்டார் பேச்சிப்பாறை
66 திருவட்டார் காட்டாத்துறை
67 கிள்ளியூர் கொல்லஞ்சி
68 கிள்ளியூர் முள்ளங்கினாவிளை
69 கிள்ளியூர் மத்திக்கோடு
70 கிள்ளியூர் மிடாலம்
71 கிள்ளியூர் நட்டாலம்
72 கிள்ளியூர் பாலூர்
73 கிள்ளியூர் திப்பிறமலை
74 கிள்ளியூர் இனயம்புத்தன்துறை
75 முஞ்சிறை அடைக்காகுழி
76 முஞ்சிறை சூழால்
77 முஞ்சிறை குளப்புரம்
78 முஞ்சிறை மங்காடு
79 முஞ்சிறை முஞ்சிறை
80 முஞ்சிறை நடைக்காவு
81 முஞ்சிறை தூத்தூர்
82 முஞ்சிறை வாவறை
83 முஞ்சிறை விளாத்தூறை
84 முஞ்சிறை பைங்குளம்
85 முஞ்சிறை மெதுகும்மல்
86 மேல்புறம் தேவிக்கோடு
87 மேல்புறம் மலையடி
88 மேல்புறம் மாங்கோடு
89 மேல்புறம் மருந்தங்கோடு
90 மேல்புறம் மஞ்சாலுமூடு
91 மேல்புறம் முழுக்கோடு
92 மேல்புறம் புலியூர்சாலை
93 மேல்புறம் வன்னியூர்
94 மேல்புறம் வெள்ளாங்கோடு
95 மேல்புறம் விளவங்கோடு