மூடுக

வருவாய்-நிர்வாகம்

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 2
வருவாய் வட்டங்கள் 6
வருவாய் குறு வட்டங்கள் 18
வருவாய் கிராமங்கள் 188

வருவாய் கோட்டங்கள் (2) :

 1. நாகர்கோவில்
 2. பத்மநாபபுரம்

வருவாய் வட்டங்கள் (4) :

 1. நாகர்கோவில்
  1. அகஸ்தீஸ்வரம்
  2. தோவாளை
 2. பத்மநாபபுரம்
  1. கல்குளம்
  2. விளவங்கோடு
  3. திருவட்டார்
  4. கிள்ளியூர்
வருவாய் குறு வட்டங்கள்
வ .எண் கோட்டங்களின் பெயர் வட்டங்களின் எண்ணிக்கை குறுவட்டங்களின் எண்ணிக்கை
1 நாகர்கோவில் 2 7
2 பத்மநாபபுரம் 4 11
வருவாய் கிராமங்கள்(188)
வ .எண் வட்டங்களின் பெயர் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
1 அகஸ்தீஸ்வரம் 43
2 தோவாளை 24
3 கல்குளம் 45
4 விளவங்கோடு 28
5 திருவட்டார் 21
6 கிள்ளியூர் 27
வருவாய் குறு வட்டங்கள் (18)
வ .எண் கோட்டங்களின் பெயர் வட்டங்களின் பெயர் குறு வட்டங்களின் பெயர்
1 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி
2 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில்
3 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம்
4 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம்
5 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம்
6 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி
7 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை
8 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல்
9 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை
10 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு
11 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு
12 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம்
13 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார்
14 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு
15 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு
16 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை
17 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம்
18 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம்
வருவாய் கிராமங்கள் (188)
வ .எண் கோட்டங்களின் பெயர் வட்டங்களின் பெயர் குறு வட்டங்களின் பெயர் கிராமங்களின் பெயர்
1 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி
2 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி அகஸ்தீஸ்வரம்
3 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி வடக்கு தாமரைக்குளம்
4 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி அழகப்பபுரம்
5 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் கிழக்கு
6 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி லீபுரம்
7 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி கோவளம்
8 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி தெற்கு தாமரைக்குளம்
9 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி அஞ்சுகிராமம்
10 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் மேற்கு
11 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வடிவீஸ்வரம் கிழக்கு கிராமம்
12 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வடிவீஸ்வரம் வடக்கு நகரம்
13 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வடிவீஸ்வரம் தெற்கு நகரம்
14 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் வடக்கு நகரம்
15 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் தெற்கு நகரம்
16 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வடசேரி கிழக்கு நகரம்
17 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வடசேரி மேற்கு நகரம்
18 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வடசேரி தெற்கு நகரம்
19 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் நீண்டகரை அ மேற்கு
20 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் நீண்டகரை அ கிழக்கு நகரம்
21 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் தேரேகால்புதூர்
22 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் கணியாகுளம்
23 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் புத்தேரி
24 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வேம்பனூர் மேற்கு
25 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் நாகர்கோவில் வேம்பனூர் கிழக்கு
26 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் குலசேகரபுரம்
27 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் மருங்கூர்
28 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் தேரூர்
29 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் இரவிபுதூர்
30 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் சுசீந்திரம்
31 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் மைலாடி
32 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் நல்லூர்
33 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் சுசீந்திரம் ராமபுரம்
34 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் பறக்கை
35 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் தெங்கம்புதூர்
36 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் தர்மபுரம் வடக்கு
37 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் தர்மபுரம் தெற்கு
38 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் தர்மபுரம் கிழக்கு
39 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் நீண்டகரை ஆ
40 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் மதுசூதனபுரம் வடக்கு
41 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் மதுசூதனபுரம் தெற்கு
42 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் புத்தளம்
43 நாகர்கோவில் அகஸ்தீஸ்வரம் இராஜாக்கமங்கலம் இராஜாக்கமங்கலம்
44 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் அருமநல்லூர்
45 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் தெரிசனங்கோப்பு
46 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் அழகியபாண்டியபுரம்
47 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் அனந்தபுரம்
48 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் ஞாலம்
49 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் தடிக்காரன்கோணம்
50 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் காட்டுப்புதூர்
51 நாகர்கோவில் தோவாளை அழகியபாண்டியபுரம் திடல்
52 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி தாழக்குடி
53 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி பூதப்பாண்டி
54 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு
55 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி சிறமடம்
56 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி இறச்சகுளம்
57 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி ஈசாந்திமங்கலம் தெற்கு
58 நாகர்கோவில் தோவாளை பூதப்பாண்டி நாவல்காடு
59 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை தோவாளை
60 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை செண்பகராமன்புதூர்
61 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை திருப்பதிசாரம்
62 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை ஆரல்வாய்மொழி தெற்கு
63 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை ஆரல்வாய்மொழி வடக்கு
64 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை வீரமார்தாண்டன்புதூர்
65 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை மாதவலாயம்
66 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை சண்முகபுரம்
67 நாகர்கோவில் தோவாளை தோவாளை குமாரபுரம்
68 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் கடியப்பட்டினம்
69 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் மணவாளக்குறிச்சி
70 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் குளச்சல் அ
71 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் குளச்சல் ஆ
72 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் லெட்சுமிபுரம்
73 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் வெள்ளிசந்தை அ
74 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் வெள்ளிசந்தை ஆ
75 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் வெள்ளிமலை
76 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் மண்டைக்காடு
77 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் சைமன்காலனி
78 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் ரீத்தாபுரம்
79 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் செம்பொன்விளை
80 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் நெய்யூர்
81 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குளச்சல் கல்லுக்கூட்டம்
82 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை தக்கலை
83 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை கல்குளம்
84 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை கோதநல்லூர்
85 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை வேளிமலை
86 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை பத்மநாபபுரம் அ
87 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை பத்மநாபபுரம் ஆ
88 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை முத்தலகுறிச்சி
89 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை சடையமங்கலம்
90 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் தக்கலை குமாரபுரம்
91 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு ஆளூர் அ
92 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு ஆளூர் ஆ
93 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு தலக்குளம்
94 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு வில்லுக்குறி அ
95 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு வில்லுக்குறி ஆ
96 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு வில்லுக்குறி இ
97 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு குருந்தன்கோடு அ
98 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு குருந்தன்கோடு ஆ
99 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு திங்கள்நகர்
100 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் குருந்தன்கோடு கக்கோட்டுதலை
101 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு கப்பியறை அ
102 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு கப்பியறை ஆ
103 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு இரணியல்
104 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு ஆத்திவிளை
105 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு நுள்ளிவிளை அ
106 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு நுள்ளிவிளை ஆ
107 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு திருவிதாங்கோடு
108 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு முளகுமூடு
109 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு வாழ்வச்சகோஷ்டம் அ
110 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு வாழ்வச்சகோஷ்டம் ஆ
111 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு மருதூர்குறிச்சி
112 பத்மநாபபுரம் கல்குளம் திருவிதாங்கோடு திக்கணங்கோடு
113 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் சுருளகோடு
114 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் பெருஞ்சாணி
115 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் பொன்மனை அ
116 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் பொன்மனை ஆ
117 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் தும்பகோடு அ
118 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் தும்பகோடு ஆ
119 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் திற்பரப்பு
120 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் குலசேகரம் பேச்சிப்பாறை
121 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் ஆற்றூர்
122 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் ஏற்றக்கோடு
123 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் செறுகோல்
124 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் அருவிக்கரை
125 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் அயக்கோடு
126 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் மேக்கோடு
127 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் குமரன்குடி
128 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் வீயன்னூர் அ
129 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் வீயன்னூர் ஆ
130 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் கண்ணனூர்
131 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் திருவட்டார்
132 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் குலசேகரம் அ
133 பத்மநாபபுரம் திருவட்டார் திருவட்டார் குலசேகரம் ஆ
134 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு விளவங்கோடு
135 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு குழித்துறை நகரம்
136 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு களியக்காவிளை
137 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு குன்னத்தூர்
138 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு விளாத்துறை
139 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு நல்லூர்
140 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு நட்டாலம் அ
141 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு நட்டாலம் ஆ
142 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு உண்ணாமலைக்கடை
143 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு விளவங்கோடு கொல்லஞ்சி
144 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு இடைக்கோடு
145 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு தேவிக்கோடு
146 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு பாகோடு அ
147 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு பாகோடு ஆ
148 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு மருந்தங்கோடு
149 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு அண்டுக்கோடு அ
150 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு அண்டுக்கோடு ஆ
151 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு பளுகல்
152 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு இடைக்கோடு மலையடி
153 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை அருமனை
154 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை மஞ்சாலுமூடு
155 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை வெள்ளாம்கோடு
156 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை முழுக்கோடு
157 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை சிதறால்
158 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை மாங்கோடு
159 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை புலியூர்சாலை
160 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை களியல்
161 பத்மநாபபுரம் விளவங்கோடு அருமனை கடையால்
162 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் ஆறுதேசம்
163 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் முஞ்சிறை
164 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் மெதுகும்மல்
165 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் அடைக்காகுழி
166 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் குளப்புரம்
167 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் அதங்கோடு
168 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் சூழால்
169 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் ஏழுதேசம் அ
170 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் ஏழுதேசம் ஆ
171 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் ஏழுதேசம் இ
172 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் கொல்லங்கோடு அ
173 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் கொல்லங்கோடு ஆ
174 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் பைங்குளம்
175 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் பைங்குளம் தேங்காய்பட்டணம்
176 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் மிடாலம் அ
177 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் மிடாலம் ஆ
178 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் கருங்கல்
179 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் மத்திகோடு
180 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் கீழ்மிடாலம் அ
181 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் கீழ்மிடாலம் ஆ
182 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் கீழ்குளம் அ
183 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் கீழ்குளம் ஆ
184 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் இனயம்புத்தன்துறை
185 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் பாலூர்
186 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் முள்ளங்கினாவிளை
187 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் கிள்ளியூர் அ
188 பத்மநாபபுரம் கிள்ளியூர் மிடாலம் கிள்ளியூர் ஆ