மூடுக

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் துறைசார்ந்த அலுவலர்களிடையே ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/11/2022
image 1

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் துறைசார்ந்த அலுவலர்களிடையே ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் மேலும்.

image 2

image 3

image 4

image 5

image 6

image 7