மூடுக

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022

வ.எண்
சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர்
படிவம் 9
படிவம் 10
படிவம் 11
படிவம் 11A
1 229 – கன்னியாகுமரி
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
2 230 – நாகர்கோவில்
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3 231 – குளச்சல் 1.பார்வை

2.பார்வை

3.பார்வை

4.பார்வை

1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
4 232 – பத்மநாபபுரம்
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
5 233 – விளவங்கோடு
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
6 234 – கிள்ளியூர்
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை 
4.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை 
1.பார்வை 
2.பார்வை