மூடுக

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022

வ.எண்
சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர்
படிவம் 9
படிவம் 10
படிவம் 11
படிவம் 11A
1 229 – கன்னியாகுமரி
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
2 230 – நாகர்கோவில்
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
3 231 – குளச்சல்
பார்வை
1 PDF
2 PDF
3 PDF
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
4 232 – பத்மநாபபுரம்
பார்வை
1 PDF
2 PDF
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
5 233 – விளவங்கோடு
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை 
6 234 – கிள்ளியூர்
பார்வை
1 PDF
2 PDF
3 PDF
பார்வை 
பார்வை 
பார்வை