மூடுக

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2023 – படிவம் 9, 10, 11, 11A, 11B

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2023

வ.எண்
சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர்
படிவம் 9
படிவம் 10
படிவம் 11
படிவம் 11A
படிவம் 11B
1 229 – கன்னியாகுமரி
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை 
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை 
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை 
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை 
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை 
2 230 – நாகர்கோவில்
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை
3 231 – குளச்சல் 1.பார்வை

2.பார்வை

3.பார்வை

 

1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை
4 232 – பத்மநாபபுரம்
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை

1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை
5 233 – விளவங்கோடு
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை
6 234 – கிள்ளியூர்
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை

1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை 
2.பார்வை 
3.பார்வை
1.பார்வை
2.பார்வை 
3.பார்வை