மூடுக

உதவி அழைப்பு

 • மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை : 1070
 • மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை : 1077
 • மாவட்ட ஆட்சியர்அலுவலகம் : 04652 – 279090,279091
 • காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை : 100
 • விபத்து உதவி எண் : 108
 • தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு : 101
 • குழந்தைகள் பாதுகாப்பு : 1098
 • பேரிடர் கால உதவிக்கு : 1077
 • பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி : 1091
 • இந்திய தொலை தொடர்பு துறை உதவி : 1500
 • மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை (கோவிட் – 19) : 04652-1077 , 231077