மூடுக

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் வாக்காளர் சரிபார்க்கும் இயந்திரங்களை வாக்குசாவடிகளுக்கு ஓதுக்கிடு செய்யும் பணி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவைர் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/03/2019
evm&vvpat01method

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் வாக்காளர் சரிபார்க்கும் இயந்திரங்களை வாக்குசாவடிகளுக்கு ஓதுக்கிடு செய்யும் பணி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவைர் தலைமையில் நடைபெற்றது மேலும்…

evm&vvpat02method