மூடுக

மாவட்ட கண்காணிப்பு,வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை இயக்குநர் பல்வேறு திட்டப்பணிகளை ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/08/2019
Monitoring Officer Meeting 01

மாவட்ட கண்காணிப்பு,வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை இயக்குநர் பல்வேறு திட்டப்பணிகளை ஆய்வு செய்தார்கள் மேலும்… 

Monitoring Officer Meeting 02

Monitoring Officer Meeting 03

Monitoring Officer Meeting 04

Monitoring Officer Meeting 05

Monitoring Officer Meeting 06

Monitoring Officer Meeting 07

Monitoring Officer Meeting 08

Monitoring Officer Meeting 09